Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s IS, metodiku pro dotační řízení, případně další dokumenty.

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, harmonogram realizace dotačního řízení najdete na těchto stránkách MŠMT

Soubory ke stažení najdete v kapitole KE STAŽENÍ vlevo.

a) Projekty individuální

 1. Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu)

Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně):

 1. doklad o přidělení IČO,
 2. identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena,
 3. doklad o právní subjektivitě žadatele podle příslušné formy právní subjektivity:
 • právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předloží zřizovací listinu (stačí poslední dodatek),
 • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - stanovy  a výpis z veřejného rejstříku,
 • právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. předloží výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti,
 • obecně prospěšná společnost předloží ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně příslušného soudu,
 • jiná organizace předloží výpis z obchodního rejstříku, příp. jiný doklad prokazující právní subjektivitu.

 

 1. Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci):
 • zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z MŠMT),
 • závěrečná zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl projekt (projekt) v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z MŠMT),

Příklad – získali jste dotaci v roce 2015, 2016 a žádáte dotaci na rok 2017 – doložíte závěrečnou zprávu za rok 2015 a průběžnou zprávu o realizaci projektu v roce 2016.

 

 1. Žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládá čestným prohlášením statutární orgán potvrzením o pravdivosti a úplnosti všech údajů v žádosti o dotaci.

 

b) Projekty krajské

 1. Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu)

Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně):

 • doklad o přidělení IČO,
 • identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena,
 • doklad o právní subjektivitě žadatele podle příslušné formy právní subjektivity (tato povinnost platí, jen pokud žádost podává pověřená příspěvková organizace kraje).
 • v případě, že žádost podává pověřená příspěvková organizace kraje, je nutné přiložit pověření kraje podepsané statutárním zástupcem kraje nebo jím pověřené osoby.

 

 1. Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci):
 • zpráva o realizaci projektu (projektu) v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z MŠMT) - (pro krajské projekty platí od roku 2018),
 • závěrečná zpráva o realizaci projektu (projektu) za předchozí rok vzhledem k roku,
  ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl projekt (projekt) v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z MŠMT) - (pro krajské projekty platí od roku 2019),

Příklad – získali jste dotaci v roce 2017, 2018 a žádáte dotaci na rok 2019 – doložíte závěrečnou zprávu za rok 2017 a průběžnou zprávu o realizaci projektu v roce 2018.

3. Žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládá čestným prohlášením podepsaným statutární orgán subjektu, který žádost předkládá.